भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, April 2, 2013

९७२. उपायेन यथा व्यालो गजः सिंहोऽपि साध्यते |

भूमिष्ठाः स्वर्गमायान्ति वज्रं भिन्दत्युपायतः ||

अर्थ

जसं काहीतरी युक्तीनी साप, हत्ती आणि सिंहसुद्धा ताब्यात आणता येतात, तसंच अगदी जमिनीवर राहणारे स्वर्गात [अत्यंत सुखात] राहू शकतात आणि काहीतरी उपायाने वज्र [अत्यंत कठीण वस्तु] सुद्धा फोडता येते. [प्रयत्नांती परमेश्वर ]

No comments: