भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, April 22, 2013

९९०. प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता |

अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ||

अर्थ

अपार साधने हाताशी असली तरीही दैव उलटले तर ती सर्व निष्फळ ठरतात. एकदा सूर्यास्ताची वेळ आली की हजारो हात [किरण] असूनही त्याला आधार द्यायला ते पुरे पडत नाहीत.

No comments: