भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, April 22, 2013

९८८. अन्नदानसमं नास्ति विद्यादानं ततोऽधिकम् |

अन्नेन क्षणिका तृप्तिर्यावज्जीवं तु विद्यया ||

अर्थ

विद्यादान हे अन्नदानाएवढेच नाही तर त्याहूनही अधिक श्रेष्ठ आहे. अन्नाने थोडावेळा पुरतीच तृप्ति मिळते; विद्येने मात्र जन्मभराचे समाधान मिळते.

No comments: