भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 12, 2012

८४०. कुलीनै: सह सम्पर्कं सज्जनै: सह मित्रताम् |

ज्ञातिभिश्च समं मेलं कुर्वाणो नावसीदति  ||

अर्थ

ज्याचा  घरंदाज  लोकांशी सहवास; सज्जन लोकांशी मैत्री; आणि नातलगांशी  [चांगले] संबंध असतील तो नाश पावत नाही.

No comments: