भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, November 16, 2012

८४५. विशाखान्ता गता मेघा: प्रसूत्यन्तं च यौवनम् |

प्रमाणान्त: सतां कोपो याचनान्तं च गौरवम् ||

अर्थ

विशाखा नक्षत्र झालं की ढग पळतात. [त्यावर्षीचा पाऊस संपला] तारुण्य बाळंतपणापर्यंतच असतं. [पहिलं बाळ झालं की जबाबदारीनी वागायला पाहिजे.] सज्जनांचा राग नमस्कार केल्यावर [नम्रपणामुळे] मावळतो. एखादी गोष्ट मागितली तर त्या माणसा बद्दलचा आदर नाहीसा होतो.

No comments: