भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, November 2, 2012

८३१. शास्त्रानुसारिणी चर्या चित्तज्ञा: पार्श्ववर्तिन: |

बुद्धिरस्खलितार्थेषु परिपूर्णं रसायनम् ||

अर्थ

[वैद्यक] शास्त्राच्या नियमांप्रमाणे दिनचर्या, [आपल्याला  काय हवंय ते] जाणणारे जवळ असणारे लोक, तर्कसंगत बुद्धि  या  गोष्टी  [तब्बेत] चांगली राखणारे रसायन [टॉनिक] आहेत.

No comments: