भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 26, 2012

८५२. स भार: सौम्य भर्तव्यो यो नरं नावसादयेत् |

तदन्नमपि भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम् ||

अर्थ

अरे सदगृहस्था; [माणसाने] ज्यामुळे आपण खचून बसणार नाही, एवढंच वजन उचलावं तसंच तब्बेत चांगली राहून, पचेल एवढंच जेवण जेवाव.

No comments: