भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 26, 2012

८४६. यो जानात्यर्जितुं सम्यगर्जितं न तु रक्षितुम् |

नात: परतरो मूर्खो वृथा तस्यार्जनश्रम: ||

अर्थ

[पैसे] कमावणे ज्याला चांगल्या प्रकारे जमत, पण मिळवलेल जो सांभाळू शकत नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त मूर्ख कोणी नाही. [तोच मूर्खशिरोमणी होय] त्याचे पैसे मिळवण्याचे सगळे श्रम वाया जातात.

No comments: