भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, November 30, 2012

८५९. नालसा: प्राप्नुवन्त्यर्थान्न शठा न च मायिन: |

न च लोकरवाद्भीता न च शश्वत्प्रक्षिण: ||

अर्थ

आळशी लोकांना; कपटी माणसांना; लबाड माणसाना; लोकांच्या नाव ठेवण्याला जे घाबरतात आणि नेहमी [अधिक चांगली संधी मिळेल अशी] वाट पहात राहणाऱ्यांना [भरपूर] संपत्ती मिळत नाही. [संधी मिळाली की पकडली पाहिजे.]

No comments: