भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 26, 2012

८४९. प्रभवो ह्यात्मन: स्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्रुता: |

ह्रीमन्त: परमोदारा पौरुषं वापि गर्हितम् || भागवत पुराण

अर्थ

अतिशय उदार असे, सत्तेवर असणारे, ज्याचा पराक्रम सगळीकडे प्रसिद्ध आहे, अश्या विनयशील लोकांना स्वत:ची स्तुती करवून घेणं हे निंद्य वाटत.

No comments: