भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, November 8, 2012

८३८. यथा गजपति: श्रान्तश्छायार्थी वृक्षमाश्रित: |

विश्रम्य तं द्रुमं हन्ति तथा नीच: स्वमाश्रयम् ||

अर्थ

ज्याप्रमाणे एखादा मोठा हत्ती थकल्यावर सावलीसाठी एखाद्या झाडाखाली आला [तरी - त्या झाडाची झालेली मदत विसरून] विश्रांती झाल्यावर तेच झाड उपटून टाकतो. त्याप्रमाणे दुष्ट मनुष्य आपल्याला आधार देणाऱ्यांचा [देखील] नाश करतो.

No comments: