भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 26, 2012

८४७. न किञ्चिदवमन्येत सर्वस्य शृणुयान्मतम् |

बालस्याप्यर्थवद्वाक्यमुपयुञ्जीत पण्डित: ||
 
अर्थ
 
[एखाद्या विषयाच्या बाबतीत ] अगदी सर्वांची मते ऐकावी. कुणाचाही अनादर करू नये. विद्वान माणसाने अगदी लहान मुलाचसुद्धा शहाणपणाचे बोलणं असेल तर त्याचा वापर करावा.

No comments: