भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, November 16, 2012

८४४. क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूषणम् |

शाम्येत्प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जन: |

अर्थ

मित्र आणि शत्रूंना सुद्धा क्षमा  करणे ही गोष्ट यति [संन्यास घेतलेल्यांनाच] कौतुकास्पद आहे. [गृहस्थाला ते योग्य नव्ह, कारण] दुष्ट मनुष्य हा त्याला [त्याच्या दुष्कृत्यांचे] वाईट परिणाम भोगल्यामुळेच वठणीवर येईल त्याच्यावर उपकार केल्यामुळे नव्हे.

No comments: