भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 5, 2012

८३३. योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयो: पश्यतान्तरम् |

एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्य: प्राणैः वियुज्यते ||

अर्थ

जेंव्हा कोणीतरी दुसऱ्याच [प्राण्याच] मांस खातो त्यावेळेच्या [परिणामाचा] फरक पहा. एकाला [ते खाणाराला] थोडासा वेळ मजा येते, पण दुसरा [जो प्राणी मारला जातो तो कायमचा] प्राणांना मुकतो.

No comments: