भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 26, 2012

८४८. अप्रगल्भस्य या विद्या कृपणस्य च यद् धनम् |

यच्च बाहुबलं भीरोर्व्यर्थमेतत्  त्रयं भुवि ||


अर्थ

परिपक्वता नसेल त्याची विद्या; चिक्कू माणसाची संपत्ती आणि घाबरट माणसाची ताकद, या तिन्ही गोष्टी या जगात वाया जातात.

No comments: