भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, November 29, 2012

८५८. अयुद्धे हि यदा पश्येन्न यावद्धितमात्मन: |

युध्यमानस्तदा प्राज्ञो म्रियेत रिपुणा सह ||

अर्थ

युद्ध न करण्यात [शत्रूच आक्रमण गप्प बसून राहिलं तर] आपलं काहीच कल्याण नाही असं लक्षात आलं तर बुद्धिमान  माणसाने शत्रूशी लढत त्याच्याबरोबर मरून जावे. [नुसताच प्राण गमावण्यापेक्षा त्याला काहीतरी नुकसान भोगाव लागेल. दोघेही मेले तरी चालेल. फक्त आपणच का मरायचं?]

No comments: