भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, November 16, 2012

८४३. अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम् |

अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत् परिवर्जयेत् ||

अर्थ

अतिशय [भुकेपेक्षा जास्त] जेवण  हे तब्बेत बिघडवणार; आयुष्य कमी करणार; स्वर्ग न मिळवून देणार; पाप लागेल असं; जगात लोक निंदा करतील असं; असतं त्यामुळे ते पूर्णपणे टाळावं.

No comments: