भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, October 10, 2012

८१०. श्व: कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्णिकम् |

न हि प्रतीक्षते मृत्यु: कृतमस्य न वा कृतम् ||

अर्थ

उद्या करायचे काम आज करावे आणि दुपारचे काम सकाळीच करावे, कारण या माणसाचे काम करून झाले आहे किंवा नाही याची मृत्यु वाट पहात नाही. [आपण बेसावध असलं तरी मृत्यु गाठेलच.]

No comments: