भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, October 15, 2012

८१४. न यस्य चेष्टितं विद्यान्न कुलं न पराक्रमम् |

न तस्य विश्वसेत्प्राज्ञ: यदीच्छेच्छ्रियमात्मन: || पञ्चतन्त्र
अर्थ

आपण श्रीमंत व्हावं अशी ज्या शहाण्या माणसाची इच्छा असेल, त्याने ज्याचं घराण माहित नाही; कृत्य माहित नाहीत; ताकद माहित नाही अशा व्यक्तीवर विश्वास ठेवू नये.

No comments: