भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, October 11, 2012

८१२. मक्षिका व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवा: |

नीचा: कलहमिच्छन्ति वादमिच्छन्ति गर्विता: ||

अर्थ

माश्यांना जखमेवर [चोखायला] आवडत. राजे [सत्ताधारी] लोकांना पैशाची हाव असते. हलकट लोकांना भांडण झालेली आवडतात. गर्विष्ठ लोकांना वादविवाद करत बसायची हौस असते.

No comments: