भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, October 16, 2012

८१६. गुणवत्तरपात्रेण च्छाद्यन्ते गुणिनां गुणा: |

रात्रौ दीपशिखाकान्ति: न भानावुदिते सति ||

अर्थ

माणूस [खूप] गुणी [असला तरी] त्याच्या पेक्षा अधिक गुणी [ज्ञानी] विद्वान जवळ असला तर त्याचे  गुण झाकले जातात. [तितक कौतुक होत नाही; ते डोळ्यात भरत नाहीत] दिव्याच्या ज्वाळेचा उजेड रात्री जसा पडतो तसा सूर्य उगवल्यावर  काहीच वाटत नाही.

No comments: