भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, October 12, 2012

८१३. पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवा: |

निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ||

अर्थ

ज्याच्या राज्यामध्ये माणसं, ज्याप्रमाणे मूले  आपल्या वडलांच्या घरात वावरतात, तितकी निर्भयपणे भटकतील, तो राजा [किंवा सत्ताधारी] सर्वात चांगला प्रशासक होय.

No comments: