भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, October 25, 2012

८२५. तीक्ष्णधारेण खड्गेन वरं जिह्वा द्विधा कृता |

न तु मानं परित्यज्य यच्छ यच्छेति भाषितम्  ||

अर्थ

[स्वाभिमानी माणूस म्हणतो] लाचारीने 'दे रे, दे ना रे बाबा ' असं म्हणण्यापेक्षा  धारदार तलवारीने  जिभेचे दोन तुकडे केलेले परवडले.

No comments: