भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, October 23, 2012

८२३. निर्माय खलजिह्वाग्रं सर्वंप्राणहरं नृणाम् |

चकार किं वृथा शस्त्र-विष-वह्नीन्प्रजापति: ||

अर्थ

माणसाचा सगळा प्राण [नक्की] घेईल असं दुर्जनाच्या जिभेच टोक [एकदा] निर्माण केल्यावर ब्रह्मदेवाने प्राणघातक शस्त्रे, विष, अग्नि ह्या वस्तू उगाचच का बरे बनवल्या? [दुष्टांचे बोलणे हे शस्त्रे, विष किंवा आग यांपेक्षा घातक असते अस कवीला म्हणायचे आहे.]

No comments: