भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, October 29, 2012

८२८. श्रद्धधान: शुभां विद्यामाददीतावरादपि |

अमित्रादपि सद्व्रृत्तं बालादपि सुभाषितम् ||

अर्थ

[चांगला] विश्वास ठेवणाऱ्याने कल्याणकारक विद्या आपल्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या माणसाकडून सुद्धा शिकावी. [आपण थोर असून असल्या हलक्या माणसाकडून काय शिकायच? असा अहंगंड बाळगू नये.] तसंच शत्रु असला तरी चांगली सवय त्याच्याकडून सुद्धा शिकावी. चांगले भाषण [योग्य सूचना] असेल तर लहान मुलाकडून आली तरी स्वीकारावी.

No comments: