भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, October 29, 2012

८२७. सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् |

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्म: सनातन: ||

अर्थ

पूर्वापार चालत आलेला असा धर्म आहे की, सत्य असलेलं खरं बोलावं, कडू लागेल असं खरं सांगू नये. पण आवडावं म्हणून खोटच गोडगोड बोलू नये. [शक्यतो प्रेमळ शब्दात चांगल्या रीतीने खरी गोष्ट समजावून सांगावी.]

No comments: