भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, October 22, 2012

८२२. उत्तमा आत्मना ख्याता: पितु: ख्याताश्च मध्यमा: |

अधमा मातुलात् ख्याता:  श्वशुराच्चाधमाधमा: ||

अर्थ

ज्यांची प्रसिद्धी स्वतः मुळेच होते ते थोर असतात. सामान्य लोक हे त्यांच्या वडिलांच्या [घराण्या] मुळे ठाऊक असतात. मामाच्या प्रसिद्धी मुळे प्रसिद्धी मिळते ते अतिसामान्य [त्यांना फारस कर्तृत्व नसत] सासऱ्यामुळे प्रसिद्ध असणारे अगदीच क्षुद्र असता.

[हा श्लोक हजारएक वर्षांपूर्वी रचला गेला असेल, त्यामुळे त्यातील काही मत हि त्याकाळातील सामाजिक परिस्थिती मुळे होती.]

No comments: