भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, October 17, 2012

८१७. सत्वादिस्थैरगणितगुणैर्हन्त विश्वं प्रसूय व्यक्तं धत्ते प्रहसनकरीं या कुमारीति संज्ञाम् |

मोहध्वान्तप्रसरविरतिर्विश्वमूर्ति: समन्तादाद्या शक्ति: स्फुरतु मम सा दीपवद्देहगेहे ||
 
अर्थ 
 
केवढे हे आश्चर्य ! सत्व वगैरे असंख्य गुणांच्या सहाय्याने सम्पूर्ण जगाला जन्म देऊन परत अगदी  'कुमारी ' असे, पण गम्मत वाटेल असं नाव असणारी  [कन्याकुमारीच देवीच नाव] दाटलेला मोहरूपी अंधकार नाहीसा करणारी; आद्य शक्ति; हे जग हेच जिच शरीर आहे अशी [देवी] माझ्या शरीर रूपी  घरात प्रकट होवो.

No comments: