भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, October 19, 2012

८१९. काक आह्वयते काकान्याचको न तु याचकान् |

काकयाचकयोर्मध्ये वरं काको न याचक: ||

अर्थ

[अन्न मिळालं तर एक] कावळा [इतर] कावळ्यांना बोलावतो, पण [कोणताही] याचक [भिकारी दुसऱ्या] याचकांना सांगत नाही [म्हणून] कावळा आणि भिकारी या दोघांमध्ये कावळा बरा.

No comments: