भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, October 17, 2012

८१८. शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे |

सर्वदा सर्वदाऽस्माकं संन्निधिं सन्निधिं  क्रियात् ||

अर्थ

शरदऋतूतील कमलाप्रमाणे मुख असणारी; सर्वं गोष्टी मिळवून देणारी सरस्वती देवी, नेहमी आमच्या मुखकमलाच्या जवळ उत्तम [ज्ञानाचा] वस्तूंचा संग्रह करो.

No comments: