भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Saturday, October 20, 2012

८२०. अवशेन्द्रियचित्तानां हस्तिस्नानमिव क्रिया: |

दुर्भगाभरणप्रायो ज्ञानं भारो क्रियां विना ||

अर्थ

ज्याचं मन आणि इतर वासना ताब्यात नाहीत अशांच्या बाबतींत त्यांची कृत्य ही हत्तीनी केलेल्या अंघोळी प्रमाणे [निरुपयोगी - हत्ती स्नान करून परत मातीत लोळतात] असतात. आचरणात आणल्याशिवाय नुसत ज्ञान हे कमनशीब्यानी घातलेल्या दागिन्यांप्रमाणे ओझेच असते. [तत्वज्ञान हे आचरणात आणलं पाहिजे नाहीतर ती नुसती पोपटपंची उपयोगाची नाही.]

No comments: