भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, October 15, 2012

८१५. महतां योऽपराध्येत दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत् |

दीर्घौ बुद्धिमतो बाहू ताभ्यां हिंसति हिंसकम् ||

अर्थ

ज्याने चांगल्या बुद्धिमान माणसाचा गुन्हा केला असेल, त्याने 'मी खूप दूर आहे म्हणून निर्धास्त राहू नये. चाणाक्ष लोकांचे हात फार लांब टेकलेले असतात. त्यांनी ते त्रास देणाऱ्याला शिक्षा करतात. [त्यांच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर ते कितीही लांब असलं तरी हुडकून काढून शिक्षा करतात.]

No comments: