भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, October 30, 2012

८२९. आनन्दं द्विगुणीकुर्वञ् शोकं संविभजंश्च न: |

वृद्धिं सुखस्य दु:खस्य क्षयं च तनुते सुहृद् ||

अर्थ

चांगला मित्र हा आपला आनंद दुप्पट करतो आणि दु;ख वाटून घेतो [त्यामुळे] आपल्या सुखात वाढ होते आणि दु;ख [खूप] कमी होतात.

No comments: