भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, November 5, 2013

११३२. उचितमनुचितं वा कुर्वता कार्यजातं परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन |

अतिरभसकृतानां कर्मणामा विपत्तेर्भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाक: ||

अर्थ

हुशार माणसाने [कुठलही] काम करण्याआधी हे योग्य आहे की अयोग्य; त्याचा परिणाम काय होईल याचा प्रयत्नपूर्वक विचार करावा. [काम नीट विचार करूनच करावी] घाईघाईने केलेल्या कामांमुळे छातीत बाण घुसावा त्याप्रमाणे अतिशय त्रासदायक परिणाम; संकट येण्या आधीपासूनच होतो.

No comments: