भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, November 19, 2013

११४४. वरं दरिद्र: श्रुतिशास्त्रपारगो न चापि मूर्खो बहुरत्नसंयुतः |

सुलोचना जीर्णपटापि शोभते न नेत्रहीना कनकैरलङ्कृता ||

अर्थ

खूप दागिने घालून सजलेल्या [अतिशय श्रीमंत अशा]  मूर्खपेक्षा, शास्त्रांचा अभ्यास केलेला गरीब माणूस चांगला. जुने  कपडे घातले असले तरी सुंदर डोळे असणारी रमणी, पुष्कळ दागिन्यांनी मढलेल्या अन्ध स्त्री पेक्षा केंव्हाही चांगली!

No comments: