भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 4, 2013

११२९. अन्यमुखे दुर्वादो यः प्रियवदने स एव परिहास: |

इतरेन्धनजन्मा यो धूमः सोऽगरुभवो धूमः ||

अर्थ

[कटू वचने] परक्याच्या तोंडातून [ऐकली] तर त्याला मुक्ताफळं वगैरे नाव मिळत. तेच आवडीच्या माणसांनी बोलल तर ती थट्टा होते. जसं अगरू [चंदना सारखं सुवासिक काष्ठ] जाळल्यावर धूप केला असं आपण म्हणतो तेच इतर लाकडांना मात्र धूर झाला असं वाटत.

No comments: