भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, November 21, 2013

११४६. यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति यच्चेतसापि न कृतं तदिहाभ्युपैति |

इत्थं विधेर्विधिविपर्ययमाकलय्य सन्तः सदा सुरसरित्तटमाश्रयन्ते ||

अर्थ

आपण ज्याची इच्छा करत असतो ती गोष्ट अगदी लांब पळून जाते आणि जे आपण मनातसुद्धा आणलं नसेल ते  समोर येऊन ठेपत. अशाप्रकारे नशिबाची उलटापालट लक्षात घेऊन सज्जन लोक नेहमी [सर्व आशा; अपेक्षाचा त्याग करून] गंगेच्या काठी [परमेश्वराची भक्ती करत] राहतात.

No comments: