भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 11, 2013

११३५. अलङ्करोति हि जरा राजामात्यभिषग्यतीन् |

विडम्बयति पण्यस्त्रीमल्लगायनसेवकान् ||

अर्थ

प्रौढत्वामुळे राजा; मंत्री वैद्य आणि सन्यासी हे शोभून दिसतात. [पोक्तपणामुळे या पदाना अधिक प्रतिष्ठा मिळते] मल्ल; गायक; नोकर आणि वेश्या यांची मात्र अधोगती होते. [ मल्लाची ताकद नाहीशी झाल्यावर कुस्ती संपलीच. गळा पण म्हातारपणी साथ देत नाही.]

No comments: