भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, November 27, 2013

११५२. त्रिविक्रमोऽभूदपि वामनोऽसौ स सूकरश्चेति स वै नृसिंहः |

नीचैरनीचैतिनीचनीचैः सर्वैरुपायैः फलमेव साध्यम् ||

अर्थ

[भगवान विष्णु] त्रिविक्रम झाला तोच वामन [अति बुटका; याचक] पण झाला; त्यांनी डुकराचं रूप सुद्धा धारण केलं. तोच नरसिंह सुद्धा [अति उग्ररूप] झाला [तात्पर्य असं की] हलक; क्षुद्र अगदी क्षुल्लक एकदम महान काहीही करून काम पूर्ण होईल त्याप्रकारे प्रयत्न करायचे. [त्यात कमीपणा वाटायचं काही कारण नाही. काम सुफळ करण्याला महत्व द्यावं.]

No comments: