भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, November 15, 2013

११४०. अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् |

एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः || कुमारसंभव १ ; ३

अर्थ

[हिमालयाच्याबाबतीत; कोड येणं अशासारखा दोष, हिमानी संपूर्ण झाकल्यामुळे वाटेल का काय म्हणून कालिदास सांगतो.] भरपूर रत्नांना तो जन्म देत असल्यामुळे [तिथल्या खाणीत सर्व उत्तम पैदास होत असल्यामुळे] हिम [बर्फामुळे येणार्‍या फिकटपणामुळे] त्याचं सौंदर्य कमी झालं नाही. [स्निग्ध] चांदण्यामुळे चंद्रावरच्या डागानी त्याचं सौंदर्य [कमी न होता वाढत]. त्याप्रमाणे गुणांचा प्रचंड साठा असल्याने एखादा दोष झाकला जातो.

No comments: