भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 4, 2013

११३०. क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय |

यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम् ||

अर्थ

आपल्याच शरीरात असणारा क्रोध [संतापीपणा] हा माणसाचा सर्वात मोठा शत्रु आहे. तो आपल्याच देहात असला तरी आपला नाश करतो. जसं लाकडामध्ये आग लपलेली असते, त्या आगीमध्ये लाकुडच जळून खाक होत तसा; तो [संतापच] आपला नाश करतो. [म्हणून रागावर ताबा मिळवावा]

No comments: