भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, November 13, 2013

१३३८. लोभमूलानि पापानि रसमूलाश्च व्याधयः |

इष्टमूलानि शोकानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव ||

अर्थ

पापे ही लोभामुळे [हव्यास हे हवं ते हवं यामुळे] होतात. वेगवेगळ्या चवीढवीमुळे आजार होतात. [जिह्वालौल्यामुळे जवळपास सगळे आजार होतात.] आपल्याला अमुकच हवंय या इच्छेमुळे खूप दु:ख होत. या तीनही गोष्टींचा त्याग करून सुखी हो.

No comments: