भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, February 1, 2013

९१५. अनाहूता: स्वयं यान्ति रसास्वादविलोलुपा: |

निवारिता न गच्छन्ति मक्षिका इव भिक्षुका: ||

अर्थ

चांगलं चवदार [भोजनाला] चटावलेले [हावरट] भिक्षुक न बोलावता [माशांप्रमाणे] येतात आणि माशा -चिलटांप्रमाणेच हाकललं तरी जातच नाहीत.

No comments: