भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, February 21, 2013

९३४. जामाता जठरं जाया जातवेदा जलाशयः |

पूरिता नैव पूर्यन्ते जकाराः पञ्च दुर्भराः ||
अर्थ = जावई; जठर [पोट]; जाया [पत्नी]; जातवेद [अग्नि] आणि जलाशय या पाच "ज " नी सुरु होणाऱ्या वस्तु कधी तृप्त होत नाहीत. [पूर्णपणे भरत नाहीत.]

No comments: