भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, February 5, 2013

९१८. विरला जानन्ति गुणान्विरला: कुर्वन्ति निर्धने स्नेहम् |

विरला: परकार्यरता: परदु:खेनापि दु:खिता विरला: ||

अर्थ

[गुणी माणसाचे] गुण पारखणारे फार थोडे असतात. फार थोडे लोक माणूस गरीब असला तरी प्रेम करतात. अगदी कमी माणसे दुसऱ्यासाठी [खूप मनापासून] काम करतात आणि दुसऱ्याला वाईट प्रसंग आला तर त्यानी दु:खी होणारे सुद्धा फार थोडे असतात.

No comments: