भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, February 15, 2013

९२६. कथितं धार्यते येन सच्छिष्यः स निगद्यते |

एनं पाठयतः शिष्यमाचार्यस्यास्ति को गुणः || वि. गो . विजापूरकर

अर्थ

सांगितलेलं जो लगेच आत्मसात करतो त्याला सच्छिष्य असे म्हणतात. [पण] मग याला शिकवलं यात शिक्षकाची काय हुशारी आहे हो?

No comments: