भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, February 18, 2013

९२९. जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः |

स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ||

अर्थ

एक एक थेंब [पाणी] साठून हळूहळू घडा भरतो, तसंच [थोड थोड संपादन करून] विद्या; संपत्ती आणि धर्म या गोष्टींच संवर्धन करावं, त्यांचा अभ्यासाचा असा हेतु आहे.

No comments: