भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, February 20, 2013

९३३. विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते |

प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः ||

अर्थ

पराक्रम [प्रयत्न] करायचा सोडून जो मनुष्य नशिबावर हवाला ठेवून [गप] बसून राहतो;  त्याच्या डोक्यावर ; ज्याप्रमाणे एखाद्या इमारतीवर असणाऱ्या सिंहाच्या [शिल्पावर] जसे [तो सिंह असला तरी] कावळे बसतातच त्याप्रमाणेच;  [कमी लायकी असणारे लोक] वर चढतात.

No comments: