भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, February 13, 2013

९२५. कथितं धार्यते येन सच्छिष्यः स निगद्यते |

कुशिष्यमध्यापयतो मूर्ख त्वां मे यशः कुतः || वि . गो . विजापूरकर

अर्थ

सांगितलेलं ज्याच्या  [डोक्यात] रहात, त्याला चांगला विद्यार्थी असं म्हणतात. अरे मूर्खा; तुझ्यासारख्या गणंगाला शिकवून माझ काय नाव होणार?

No comments: