भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, February 22, 2013

९३५. प्राप्य चलानधिकारान् शत्रुषु मित्रेषु बन्धुवर्गेषु |

नापकृतं नोपकृतं न सत्कृतं किं कृतं तेन ||

अर्थ

थोड्याकाळासाठी अधिकार मिळूनही जर एखाद्याने नातेवाईकांच भल केलं नाही; शत्रूंना त्रास दिला नाही; मित्रांना मदत केली नाही, तर अशा तात्पुरत्या अधिकाराचा त्यांनी उपयोग तरी काय केला? [ते वायाच घालवले.]

No comments: